AAPI

Update as of 10/28/22: We have gathered enough responses from those ages 65 and younger. Unfortunately, we no longer need survey responses from those 65 and younger.  We welcome responses from those older than 65 years old. Thank you for your interest.

截至20221028日的更新:65及以下的人群中收集了足多的回复。不幸的是,我不再需要6565以下人群的回复。我们欢65以上老人的回复。感您的关注。

截至2022年10月28日的更新:我們已經從65歲及以下的人群中收集了足夠的回复。不幸的是,我們不再需要65歲及65歲以下人群的回复。我們歡迎65歲以上老人的回复。感謝您的關注。

Cập nhật kể từ ngày 28/10/22: Chúng tôi đã thu thập đủ câu trả lời từ những người từ 65 tuổi trở xuống. Rất tiếc, chúng tôi không cần câu trả lời khảo sát từ những người từ 65 tuổi trở xuống nữa. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi từ những người trên 65 tuổi. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

To Participate in the Anti-AAPI Hate Incidents Study Click Here

要参与反 AAPI 仇恨事件研究, 请单击此处

要參與反 AAPI 仇恨事件研究,請單擊此處

Để tham gia vào Nghiên cứu Chống Sự cố Thù ghét AAPI, bấm vào đây